Organizacja wycieczki szkolnej krok po kroku

Organizacja wycieczki szkolnej krok po kroku

Wycieczka szkolna to zazwyczaj najwi?ksza rado??? dla uczniów, ale te?? ca??kiem spore utrapienie dla nauczyciela. Jak sprawi?, by obie strony by??y usatysfakcjonowane i mi??o wspomina??y czas sp?dzony na wycieczce?

Gdzie pojecha? na wycieczk? szkoln??

Pierwszym krokiem w organizacji wycieczki jest odpowiedni wybór celu wyjazdu. Powinien by? dobrany do wieku uczniów, czasu trwania i charakteru wycieczki. By? mo??e ma ona na celu przede wszystkim integracj? klasy - wtedy dobrym pomys??em b?dzie wypad w góry czy inne miejsce blisko natury. Gdy chcecie postawi? na walor edukacyjny, warto pojecha? do którego?? wi?kszego miasta, gdzie na pewno nie zabraknie muzeów i historycznych miejsc.

Na pewno s??uszne b?dzie te?? zapytanie o zdanie uczniów - tylko dajcie im na przyk??ad wybór mi?dzy trzema miejscami, a nie pe??n? dowolno???, bo zaraz oka??e si?, ??e lecicie na Dominikan?!

Plan wycieczki szkolnej

Gdy zdecydujecie si? ju?? na konkretne miejsce, pora na zrobienie szczegó??owego planu wycieczki wraz z kosztorysem. Pami?tajcie, by nie by?? zbyt prze??adowany atrakcjami - dzieci potrzebuj? te?? troch? czasu na odpoczynek i czasu wolnego. W ko??cu to wtedy tworz? si? najlepsze wspomnienia, ale nie przesad??cie te?? w drug? stron? i zadbajcie o to, ??eby proporcja zaj?? zorganizowanych i nie, by??a odpowiednia.

Dobór atrakcji zale??y od charakteru wycieczki, jednak nauczyciel zawsze powinien mie? na uwadze to, ??eby dla dzieci by??a to nie tylko sucha edukacja, ale te?? przyjemno???. Mo??e zamiast organizowa? historyczny spacer po starym mie??cie, zrobicie wycieczk? ??ladami ulubionego serialu czy filmu uczniów? Albo przeznaczycie jeden dzie?? na atrakcje sportowe - na przyk??ad aquapark, zwiedzanie stadionu czy park trampolin. Uczniowie na pewno b?d? zachwyceni, ??e ich wycieczka nie opiera si? tylko na ca??odziennym rajdzie po muzeach, a po powrocie ch?tniej wróc? do nauki. 

Regulamin wycieczki szkolnej

Przed wyjazdem na wycieczk? mo??ecie te?? ustali? jej regulamin z uczniami. Niech znajd? si? w nim podstawowe zasady dotycz?ce wycieczki - jak bezwzgl?dny zakaz spo??ywania alkoholu, regu??y dotycz?ce czasu wolnego czy zbiórek. Gdy zobligujecie uczniów do podpisania regulaminu, b?d? si? oni czuli bardziej zobowi?zani do dobrego zachowania. Warto te?? z góry okre??li? w nim konsekwencje jego z??amania, co dodatkowo wp??ynie psychologicznie na uczniów. 

Wycieczka szkolna - aspekty prawne

Na koniec chcieliby??my podkre??li?, ??e organizacja wycieczki szkolnej jest te?? obwarowana szczegó??owymi wymogami organizacyjnymi - ich list? znajdziecie na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Sam? organizacj? warto tak??e na bie???co konsultowa? z dyrektorem oraz rodzicami. 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *