Jak poradzi�? sobie z trudnym uczniem?

Jak poradzi? sobie z trudnym uczniem?

Prawie w ka??dej klasie znajdzie si? ??obuziak, który swoim niegrzecznym zachowaniem burzy tok zaj?? i wp??ywa negatywnie na innych. Jest to problem, z którym wielu nauczycieli wci??? nie umie sobie poradzi?. Istnieje jednak kilka sprawdzonych sposobów na trudnych uczniów - omawiamy poni??ej te najskuteczniejsze.

Kontrakt klasowy

Ka??dy ??obuziak jest cz???ci? wi?kszej grupy, jak? jest klasa. Dlatego walk? z problemem powinni??my zacz?? od ustalenia z ca??? klas? zasad dotycz?cych relacji nauczyciel-uczniowie. Mo??e to przyj?? form? kontraktu klasowego, czyli spisanych regu??, które stworzycie razem z uczniami i podpisz? si? pod nim obie strony. Wa??ne jest, ??eby w kontrakcie skupi? si? na konsekwencjach nieprzestrzegania zasad - tak, by dzieci wiedzia??y, jakie s? skutki ich zachowa??. Mo??ecie równie?? porozmawia? o ewentualnych nagrodach, z czym wi???e si? kolejna rada.

Docenianie i nagradzanie uczniów

Od dawna wiadomo, ??e nagrody dzia??aj? du??o bardziej motywuj?co ni?? ci?g??e kary. Nawet, je??eli trudny “egzemplarz” nie przejawia tylu dobrych zachowa?? i aktywno??ci jak pozostali uczniowie, sposobem na niego mo??e by? zauwa??enie i docenienie nawet tych ma??ych plusów. Wtedy dziecko zobaczy, ??e warto si? stara? - nawet na pocz?tku drogi. Dobrym pomys??em b?dzie te?? pisanie uwag do rodziców, ale nie tylko tych negatywnych, a tak??e dostrzegaj?cych pozytywne zmiany.

Wspó??praca z wychowawc? i rodzicami

Nauczycielowi, który sp?dza z trudnym uczniem tylko kilka godzin w tygodniu, cz?sto b?dzie trudno samodzielnie dotrze? do ??ród??a problemu i sposobu jego rozwi?zania. Konieczna jest wi?c odpowiednia wspópraca z wychowawc?, który znacznie lepiej zna swoich podopiecznych i by? mo??e wie o zdarzeniach, które wp??ywaj? na zachowanie ucznia. ??adne dziecko nie jest z??e z natury - cz?sto to efekt chorób, ??rodowiska rodzinnego czy przyjació??. Tylko dotarcie do ??ród??a problemu pozwoli nawi?za? trwa??e, dobre relacje z trudniejszym uczniem.

Ostatecznie, efektywn? metod? mo??e okaza? si? rozmowa z rodzicami, którzy w razie czego zdyscyplinuj? dziecko i b?d? wiedzieli jak na nie wp??yn??. To jednak grz?ski grunt, bo wielu rodziców nie wierzy, ??e ich ukochany syn czy córka mog? ??le zachowywa? si? w szkole - bo przecie?? w domu s? takim anio??kami.To sprawia, ??e do rozmowy trzeba si? odpowiednio przygotowa? i nie nastawia? si?, ??e od razu wypracujecie porozumienie.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *