Narz�?dzia TIK w edukacji: przyjazna szko??a to nie utopia

Narz?dzia TIK w edukacji: przyjazna szko??a to nie utopia

System szkolnictwa w Polsce a przyjazna szko??a

Przy okazji niedawnego strajku nauczycieli i dezorganizacji systemu szkolnictwa w Polsce, powsta??o wiele cennych dyskusji o schemacie edukacji w naszym pa??stwie. Rodzice sami zauwa??aj?, ??e obecny system jest niewydolny i nieadekwatny do potrzeb zmieniaj?cego si? ??wiata: m??odzie?? nie ?wiczy umiej?tno??ci mi?kkich (kreatywno??ci, pracy w zespole i zr?cznej komunikacji), wi?ksz? cz???? wyk??adanych nauk zapomina i nie dostrzega sensu w rozwijaniu w??asnego potencja??u. By przyjazne szko??y z dobrymi nauczycielami mia??y mo??liwo??? zaistnienia, potrzebna jest jednak zmiana - niekoniecznie gruntowna. W praktyce okazuje si?, ??e odpowiednie narz?dzia wprowadzone do planu lekcyjnego mog? pozytywnie odmieni? system szkolnictwa w Polsce.

Czym s? narz?dzia TIK w edukacji?

TIK to inaczej technologie informacyjno-komunikacyjne (z ang. ICT - information and communication technologies). Przy wykorzystaniu narz?dzi TIK w edukacji, dobry nauczyciel ma mo??liwo??? pobudzenia kreatywno??ci i zapa??u uczniów, poniewa?? przystosowuje si? do zmieniaj?cego si? ??wiata: zamiast podr?cznika u??ywa czasem aplikacji, szkole?? online, quizów i konkursów na witrynach internetowych. Podobne formy prowadzenia zaj?? lekcyjnych relaksuj? i stymuluj? mózg m??odego cz??owieka.

Dobry nauczyciel a technologie informacyjno-komunikacyjne

Ile technologii informacyjno-komunikacyjnych wyst?puje w systemie szkolnictwa w Polsce? Mnóstwo, je??eli szko??a posiada internet (wed??ug danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z wrze??nia 2012 roku 24 623 z 37 160 szkó?? posiada??o wtedy internet - do dzisiaj liczba ta znacz?co wzros??a). Do narz?dzi TIK w edukacji zaliczy? mo??na wszelkie technologie cyfrowe: aplikacje internetowe, e-nauczanie na odleg??o???, a nawet portale spo??eczno??ciowe... Znalezienie odpowiednich technologii informacyjno-komunikacyjnych nie nale??y do szybkich procesów, lecz spo??ród wielu wyró??nia si? w obecnym systemie szkolnictwa w Polsce par?. Oto one.

Przyjazna szko??a, dobry nauczyciel... i najlepsze narz?dzia TIK w edukacji

Przy u??yciu technologii informacyjno-komunikacyjnych mo??na stworzy? zarówno indywidualny program nauczania, jak i zaj?cia lekcyjne dla ca??ej klasy. Oto najpopularniejsze narz?dzia wykorzystywane przez przyjazne szko??y i dobrych nauczycieli:

Kahoot!, Quizizz - witryny internetowe i aplikacje do zarz?dzania quizami: twórz, konkuruj i zwyci???aj. Jedyny mankament? S? obs??ugiwane w j?zyku angielskim.
Quizlet, Quizwanie - kolejne aplikacje do tworzenia i uczestniczenia w quizach, dost?pne tak??e w wersji polskiej.
TED Ed, TEDx Talks - filmy edukacyjne i wyk??ady z ró??nych dziedzin nauki dost?pne na witrynie internetowej, YouTube i w aplikacji na telefon (tak??e w j?zyku polskim).
Khan Academy - witryna internetowa i aplikacja do nauki g??ównie przedmiotów ??cis??ych, ale humani??ci równie?? znajd? co?? dla siebie.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *