Praca grupowa w szkole

Praca grupowa w szkole

Praca grupowa to wspania??y sposób na aktywizacj? uczniów oraz wdra??ania kompetencji spo??ecznych. Wi???e si? jednak, jak ka??da metoda dydaktyczna, z pewnymi wyzwaniami, które mog? doprowadzi? do wyklucze?? i konfliktów w grupie. Jak dobrze zorganizowa? szkoln? prac? w grupach w atmosferze kole??e??stwa i wspó??pracy?

Praca w grupie - po co?

Praca w grupie to jedno z najskuteczniejszych narz?dzi do kreowania umiej?tno??ci spo??ecznych niezb?dnych w dzisiejszym ??wiecie. Dzieci uczone s? wspólnego dzia??ania, szacunku do pogl?dów innych osób i zbiorowego wypracowywania metod przezwyci???ania problemów. Mo??na ??mia??o powiedzie?, ??e te kompetencje s? jednymi z najcenniejszych, jakie mo??emy naby? w procesie edukacji w szkole. B?dziemy z nich bowiem korzysta? w codziennym ??yciu, niezale??nie, czy w ??yciu zawodowym pracujemy w du??ej lub ??redniej firmie (praca projektowa) czy te?? jako jednostka bierzemy udzia?? w debacie publicznej w mediach spo??eczno??ciowych. Szacunek dla pogl?dów innych potrzebny jest tak??e w zdrowej komunikacji z rodzin? czy znajomymi, a umiej?tno??? przezwyci???ania problemów przy wykorzystaniu do??wiadcze?? innych pozwala nam na sta??y rozwój i poczucie wsparcia na co dzie??.

Praca w grupie rodzi wyzwania

Je??li jednak nauczyciel nie umie lub nie chce odpowiednio zorganizowa? pracy w grupie w??ród swoich uczniów, efekt dydaktyczny mo??e by? odwrotny do zamierzonego. Najcz???ciej scenariusz takiej nieodpowiednio przygotowanej lekcji grupowej wygl?da tak: “w??adz?” w grupie przejmuje jeden “lider”, narzucaj?cy swoje zdanie innym. “Lider” ambitnie traktuje powierzone grupie zadanie i w zwi?zku z tym ignoruje lub neguje propozycje innych, szybko wi?c rodz? si? konflikty mi?dzy nim, a reszt? cz??onków zespo??u. W zespole wzmacnia si? rywalizacja i tworzy si? hierarchia, na której szczycie jest “lider”, a na dole osoby, których zdanie uwa??a on za najmniej warto??ciowe lub które s? zbyt nie??mia??e, by samemu co?? zaproponowa?. Takie osoby, zniech?cone t? sytuacj?, nie robi? nic lub nie przyk??adaj? si? do zleconego  zadania. Zabija to w nich indywidualno??? i stwarza przekonanie, ??e ich g??os nie ma znaczenia, a problem i tak si? rozwi???e bez ich udzia??u.

Innym efektem z??ego przygotowania pracy w grupie, równie?? wynikaj?cym z braku rozdzia??u ról, jest rozmyta odpowiedzialno???. “Lider” nie ujawnia si?, a cz??onkowie grupy nie potrafi? rozdzieli? zada??, w zwi?zku z czym zadanie nie zostaje wykonane lub zostaje wykonane w sposób niedostateczny. Cz??onkowie grupy podczas pracy nie czuj? motywacji, poniewa?? czuj?, ??e kto?? inny powinien przej?? odpowiedzialno??? za przebieg pracy.

Jak dobrze zorganizowa? szkoln? prac? w grupach?

Aby dobrze zorganizowa? szkoln? prac? w grupie, powiniene?? by? przede wszystkim ??wiadom celu, dla którego anga??ujesz uczniów w t? form? aktywno??ci klasowej. Ch?? “pozbycia si?” uczniów na jaki?? czas nie jest dobrym celem - twoi podopieczni szybko zorientuj? si?, ??e ty nie traktujesz wyznaczonego im zadania powa??nie i podejd? do niego w ten sam sposób. Zastanów si?, co konkretnie uczniowie maj? wynie??? z zaj??, jakie naby? umiej?tno??ci i wiedz? i dlaczego uwa??asz, ??e metoda pracy w grupie jest dobra do zastosowania akurat w tym temacie.

Po drugie odpowiednio wprowad?? uczniów w zadanie tak, aby ka??dy cz??onek grupy mia?? przydzielon? rol?. Pozwoli to unikn?? wy??ej wymienionych zagro??e??: stworzenia pozycji dominuj?cego “lidera” oraz rozmycia odpowiedzialno??ci. S? ró??ne metody nadawania ról w grupie. Role mog? by? zadaniowe, np. pomys??odawca, oceniaj?cy, poszukiwacz. Albo organizacyjne: jedna osoba organizuje prac?, druga s??ucha i notuje, trzecia ma za zadanie powstrzymywa? konflikty. Si??? rzeczy niektóre role w grupie wi???? si? z wi?ksz? odpowiedzialno??ci? i nie wykluczone jest, ??e i tak który?? z uczniów przejmie pozycj? “lidera”. Nie b?dzie to rodzi??o jednak takich konfliktów, je??li wszyscy inni b?d? mieli jasno wytyczone funkcje. Zasady pracy powinny te?? by? jasne, najlepiej wypisane na tablicy w punktach.

Monitoruj na bie???co prac? w grupie i udzielaj wskazówek dotycz?cych lepszej organizacji pracy. Po zako??czonym zadaniu popro?? uczniów o opisanie tego, jak podoba??o im si? wykonywane zadanie i czy dobrze czuli si? w rolach, które im przydzielono. Zaproponuj, ??e nast?pnym razem dokonana zostanie wymiana ról. Je??li chodzi o ocen? pracy w grupie - wg bada?? wi?kszo??? uczniów oczekuje od nauczyciela oceny za ni?, lepiej wi?c j? przyzna?. Nie mo??esz jednak traktowa? uczniów indywidualnie - grupa powinna by? oceniana jako ca??o???. W przeciwnym razie zostanie to odebrane jako niesprawiedliwe i zabije entuzjazm ni??ej ocenionego ucznia do tej metody dydaktycznej.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *