Jak uczy�? dzieci j�?zyk??w obcych? 3 metody nauki do zastosowania w szkole

Jak uczy? dzieci j?zyk??w obcych? 3 metody nauki do zastosowania w szkole

Mo??e si? wydawa?, ??e nauczyciel realizuj?cy okre??lony program nauczania ma ograniczone mo??liwo??ci w zakresie wykorzystywanych narz?dzi dydaktycznych i sposobów dotarcia do uczniów. Nic bardziej mylnego - obowi?zkiem wr?cz ka??dego dobrego dydaktyka jest wdra??anie efektywnych metod nauki j?zyka. Oto 3 opracowane metody, które mo??na zastosowa? podczas lekcji.

Temat efektywnego nauczania j?zyków obcych jest szeroko omawiany i badany przez specjalistów. Wi?kszo??? z nich zgadza si?, ??e tradycyjny model nauki, w którym najpierw przedstawia si? struktury gramatyczne, a dopiero pó??niej zaczyna si? nauki mówienia, czytania i pisania ??le si? sprawdza. Uczniowie nie potrafi? bowiem tych struktur wykorzysta? pó??niej w praktyce. Jak wi?c uczy? dzieci j?zyków obcych? Inspiracj? mog? by? gotowe metody opracowane przez lingwistów, których przyk??ady podajemy poni??ej.

Metoda Berlitza

Jest to metoda opracowana w XIX wieku przez niemieckiego emigranta w USA Maximiliana Berlitza. Cho? trudno j? zaliczy? do “nowoczesnych” metod nauczania ze wzgl?du na swój d??ugi ??ywot, metoda Berlitza jest z powodzeniem stosowana do dzisiaj. Jej g??ówne za??o??enie to maksymalne skupienie na konwersacji przy pomini?ciu nauki gramatyki. Ma to symulowa? sposób, w jaki pierwszego j?zyka ucz? si? ma??e dzieci. Nauka w tej metodzie odbywa si? poprzez aran??owanie prostych sytuacji komunikacyjnych i wykorzystywanie obrazów, przedmiotów i mimiki cia??a do przyswajania s??ownictwa. Dopiero po pewnym czasie nast?puje nauka czytania i pisania w danym j?zyku. Metoda ta jest bardzo skuteczna, chocia?? za jej wad? mo??na uzna? ca??kowit? marginalizacj? nauki gramatyki. Jest tak??e niezbyt przydatna dla osób, które j?zyka b?d? u??ywa? przede wszystkim w komunikacji pisemnej.

Metoda Helen Doron

Metod? t? opracowa??a w 1985 roku brytyjska lingwistka i nauczycielka j?zyka angielskiego Helen Doron z my??l? o dzieciach w wieku przedszkolnym i nauczania podstawowego. K??adziony jest w niej du??y nacisk na zabaw? i nauk? jednocze??nie. ??rodowisko pracy z dzie?mi w tej metodzie musi by? pe??ne rekwizytów i zabawek, aby zach?ci? dzieci do nauki. Jest to program ca??o??ciowy, rozpisany na 9 lat, w trakcie których dziecko nie tylko uczestniczy w zaj?ciach raz lub dwa razy w tygodniu, ale te?? ma zapewniony codzienny kontakt z j?zykiem w domu poprzez nagrania z wierszykami, historyjkami i piosenkami. Wykorzystuje, podobnie jak metoda Berlitza, koncepcj? “zanurzenia” w j?zyku - do dziecka zwracamy si? tylko w obcym j?zyku. Ograniczeniem tej metody jest fakt, ??e musi ono anga??owa? rodziców oraz ci???ko j? stosowa? w warunkach polskiej szko??y.

Metoda Callana

Ta metoda, opracowana w latach 60-tych ubieg??ego wieku, zmierza do wyeliminowania w uczniach poczucia wstydu wynikaj?cego z mówienia w obcym j?zyku. Dlatego g??ówny nacisk k??adzony jest w??a??nie na zach?canie ucznia do mówienia, niezale??nie od jego aktualnych umiej?tno??ci. Uczniowie maj? za zadanie tak??e powtarza? wybrane zwroty i cz?sto d??ugie zdania i zapami?tywa? je. Lektorzy musz? mówi? szybko, tak aby uczniowie uczyli si? ich rozumienia bez próby t??umaczenia sobie poszczególnych s??ów. Jak ka??da metoda, tak??e i ta ma swoje wady i zalety: zalet? bez w?tpienia jest nastawienie na praktyczn? komunikacj?, metoda Callana nie uczy jednak wypowiadania swobodnych opinii. Wymaga te?? systematyczno??ci i sta??ego uczestnictwa w zaj?ciach.

Czy istnieje metoda uniwersalna, najlepsza? Z ca??? pewno??ci? nie. Opracowanie efektywnego programu nauczania w du??ej mierze zale??y od potrzeb i mo??liwo??ci nauczyciela. Na pewno warto jednak wy??ej wymienione metody wykorzysta? do opracowania w??asnych narz?dzi dydaktycznych. Na pewno wspólnym mianownikiem wi?kszo??ci nowoczesnych metod nauczania j?zyka jest idea “zanurzenia” w j?zyku, od której nie warto odbiega?. 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *