Kurs maszynisty - gdzie mo??na zdoby�? odpowiednie kwalifikacje

Kurs maszynisty - gdzie mo??na zdoby? odpowiednie kwalifikacje

Zawód maszynisty z roku na roku zyskuje na popularno??ci. Nie mo??na si? temu specjalnie dziwi?, intensywny rozwój kolei sprawi??, ??e wci??? ro??nie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych w tym fachu pracowników. Do pracy w tym charakterze zach?caj? te?? wysokie zarobki i stabilne zatrudnienie. Niestety ??cie??ka zawodowa do rozpocz?cia kariery na tym stanowisku nie jest prosta i trzeba spe??ni? okre??lone wymagania, ??eby móc kierowa? poci?giem. Kurs kolejowy to aktualnie najlepszy sposób, aby zosta? wykwalifikowanym maszynist?.

Pierwszy krok - licencja maszynisty

Kandydat na maszynist? musi by? okazem zdrowia, nie chorowa? na choroby przewlek??e, mie? doskona??y s??uch i wzrok, ??wietny refleks, podzielno??? uwagi oraz zdolno??? koncentracji. Aby dosta? si? na kurs maszynisty nale??y te?? pozytywnie zaliczy? test psychologiczny. Kolejnym warunkiem jest dostarczenie ??wiadectwa o niekaralno??ci. Je??li powy??sze wymagania zosta??y spe??nione, mo??na rozpocz?? kurs na licencj? maszynisty. Szkolenie trwa 2 miesi?ce i ko??czy si? egzaminem. Podczas jego trwania kandydat zdobywa podstawow? wiedz? teoretyczn? z zakresu budowy pojazdów trakcyjnych, przepisów ruchu kolejowego i BHP. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie ko??cz?cym kurs, uprawnia do otrzymania licencji maszynisty, umo??liwiaj?cej dalsze kszta??cenie.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs maszynisty trwa oko??o 16 miesi?cy. Przez ten czas jego s??uchacz poznaje budow? maszyn, schematy obwodów elektrycznych, ma te?? okazj? sprawdzenia swoich si?? w symulatorze jazdy, a tak??e mo??liwo??? bezpo??redniego obserwowania pracy kieruj?cego poci?giem. Kurs ko??czy si? egzaminem, a pozytywny jego wynik uprawnia do otrzymania ??wiadectwa maszynisty, które otwiera drog? do pracy w charakterze kieruj?cego poci?giem. 

Gdzie si? kszta??ci?

Ka??dy, kto chcia??by zacz?? prac? na stanowisku maszynisty lub si? przekwalifikowa?, musi przej??? wieloetapowy proces specjalistycznego szkolenia. Kurs kolejowy organizuj? wybrane o??rodki kszta??cenia, w których zdobywa si? kwalifikacje zawodowe. Osoba zg??aszaj?ca si? na szkolenie nie musi mie? wykszta??cenia kierunkowego, dobrze jednak, aby kandydat na maszynist? mia?? wykszta??cenie ??rednie, a przynajmniej zawodowe. Niezb?dn? wiedz?, konieczn? na tym stanowisku zdob?dzie, kiedy zacznie kurs maszynisty Cena takiego szkolenia jest wyj?tkowo atrakcyjna, a bior?c pod uwag? perspektyw? stabilnego zatrudnienia i godziwych zarobków, jakie oferuj? firmy zwi?zane z kolej?, warto zainwestowa? w siebie i zdoby? nowy zawód, daj?cy mo??liwo??ci rozwoju i szybkiego awansu.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *