Jak poprowadzi�? wywiad??wk�??

Jak poprowadzi? wywiad??wk??

Zebranie klasowe to jeden z kluczowych kana??ów komunikacji pomi?dzy nauczycielem a rodzicami. Cz?sto jednak przebiegaj? w atmosferze chaotycznej, albo co gorsza - nerowowej. Mo??na tego unikn??, odpowiednio przygotowuj?c si? do zebrania - w czym pomo??e nasz artyku?? na ten temat. 

Plan zebrania klasowego 

Przed wywiadówk? koniecznie przygotujcie sobie szczegó??owych plan tego, co zamierzacie powiedzie?. Najlepiej podzieli? tematy na nast?puj?ce cz???ci:

- cz???? edukacyjn? - podczas której zaprezentujecie wyniki i osi?gni?cia uczniów i poruszycie ewentualne problematyczne kwestie (np. z danym przedmiotem czy nauczycielem)

- cz???? wychowawcz?,

- inne - wycieczki, zbiórki, uroczysto??ci szkolne

- pytania od rodziców - zawsze na t? cz???? przeznaczcie wi?ksz? ilo??? czasu.

Jak poprowadzi? dobre zebranie?

Jedn? z kluczowych zasad zebra?? klasowych jest nieporuszanie na forum tematów, które nie dotycz? wi?kszo??ci uczniów albo ca??ej klasy. Macie problemy z klasowym rozrabiak?? Porozmawiajcie z jego rodzicami po cz???ci ogólnej. W innym wypadku mog? to potraktowa? jako atak, a pozostali rodzice poczuj? si? znudzeni.

Pami?tajcie te??, ??e wywiadówka to nie Wasz monolog, ale dialog. Pozwólcie rodzicom wyra??a? w?tpliwo??ci, dopytywa? si?, przedstawia? swoje stanowisko. Z drugiej strony to Wy jeste??cie osobami prowadz?cymi spotkanie, wi?c nie mo??ecie zgadza? si? na kótnie pomi?dzy rodzicami czy zbyt cz?sto zbaczanie z wyznaczonych przez Was tematów dyskusji. Szanujcie swój i ich czas - rodzice zazwyczaj przychodz? na zebrania po ca??ym dniu pracy i chcieliby dosta? jak najbardziej zwi?z??e omówienie spraw klasowych.

By zebranie zosta??o pozytywnie odebrane, tak naprawd? najwa??niejsze jest Wasze nastawienie. B?d??cie u??miechni?ci i cierpliwi, a Wasz? postaw? szybko zbudujecie wzajmne zaufanie. 

 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *