Powstanie Og??lnopolska Federacja Stowarzysze?? nauczycielskich

Powstanie Og??lnopolska Federacja Stowarzysze?? nauczycielskich

Na spotkaniu Ogólnopolskiego Mi?dzyszkolnego Komitetu Strajkowego zapad??y decyzje. Delegaci, bior?cy w nim udzia??, zadecydowali, ??e w “najbli??szej przysz??o??ci” powstanie Ogólnopolska Federacji Stowarzysze?? Nauczycielskich.

8 czerwca w Warszawie odby??o si? spotkanie OMKS, w którym wzi?li udzia?? delegaci z 15 regionów. W trakcie obrad przyj?to pomy??lnie ide? zak??adania przez MKS-y stowarzysze?? lokalnych, do których b?d? nale??e? czynnie zawodowo nauczycielki i nauczyciele.

Stowarzyszenia te w najbli??szej przysz??o??ci utworz? Ogólnopolsk? Federacj? Stowarzysze?? Nauczycielskich. Celem tego dzia??ania jest zjednoczenie jak najwi?kszej liczby nauczycielek i nauczycieli z du??ych i ma??ych o??rodków do wspólnych dzia??a?? na rzecz poprawy jako??ci edukacji w naszym kraju - informuje OMKS. 

Obrady zako??czono tak??e rekomendacj? dla nawi?zywania kontaktów z “innymi grupami zawodowymi oraz organizacjami pracowniczymi i spo??ecznymi”. Delegaci ustalili tak??e, ??e nadal b?d? nosi? przypinki z symbolem wykrzyknika z kwietniowego strajku na znak “protestu przeciwko destrukcji edukacji i deprecjonowania zawodu nauczyciela”. Komitet Strajkowy poinformowa?? równie??, ??e nawi?za?? wspó??prac? z psychologami spo??ecznymi, którzy przeprowadz? analiz? postaw i nastrojów spo??ecznych w kontek??cie protestu nauczycieli. 

Nie tylko OMKS jest zainteresowany szersz? opini? spo??ecze??stwa. Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego poinformowa??, ??e równie?? prowadzi badania w tym kierunku (prowadzi je we wspó??pracy z Fundacj? Kaleckiego i pod patronatem ekspertów z Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk). Badania te zwi?zane s? z perspektywami na przysz??o??? w polskim szkolnictwie. Ich g??ównym celem jest poznanie „opinii i oczekiwa?? nauczycieli, pracowników o??wiaty, rodziców i opiekunów prawnych oraz uczniów wobec edukacji”.

Informacje na stronie ZNP donosz?, ??e

Ostateczny raport z badania zostanie zaprezentowany przed rozpocz?ciem roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie jego wyników Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego rozpocznie ogólnopolsk? dyskusj? o przysz??o??ci polskiej o??wiaty.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *