Studia podyplomowe z logopedii � przygotowanie do pracy z dzie?mi i nie tylko

Studia podyplomowe z logopedii  przygotowanie do pracy z dzie?mi i nie tylko

Praca logopedy najcz??ciej kojarzy si? nam z nauk? wymowy g?oski „r”, czyli kszta?towaniem poprawnej wymowy u dzieci. Jednak?e zakres pracy logopedy jest znacznie szerszy, dotyczy tak?e pracy z doros?ymi zmagaj?cymi si? z ró?nymi chorobami takimi jak nowotwory czy afazje, które utrudniaj? prawid?owe mówienie. Studia podyplomowe w zakresie logopedii przygotowuj? do pracy z osobami w ró?nym wieku, zmagaj?cymi si? z ró?nymi problemami zwi?zanymi z wymow?, emisj? g?osu czy te? zaburzeniami procesów komunikowania si? na skutek wypadków i chorób.

Jakie umiej?tno?ci s? kszta?towane na studiach?

Podczas studiów podyplomowych studenci nabywaj? wiedz? teoretyczn?, dotycz?c? powstawania wad i trudno?ci w wymowie wraz z sposobami ich diagnozy i opracowywania indywidualnie dostosowanej do pacjenta terapii, wykorzystuj?cej najnowocze?niejsze metody pracy. Studia pozwalaj? na zdobycie wiedzy odno?nie norm rozwoju mowy, któr? wykorzystuje si? do wykrywania nieprawid?owo?ci u diagnozowanego pacjenta.

Program studiów zosta? opracowany tak, aby nauczy? absolwentów profilaktyki logopedycznej, pracy z osobami dwuj?zycznymi i radzenia sobie z problemami zwi?zanymi z zaburzeniami artykulacyjnymi. Studenci zdobywaj? niezb?dn? wiedz? nie tylko z zakresu wad wymowy u dzieci, lecz poznaj? tak?e ró?ne formy patologii mowy, które mog? pojawia? si? tak?e w doros?ym ?yciu. S?u?y? temu maj? przedmioty odno?nie podstaw surdologopedii, tyflologopedii czy diagnozy i terapii dyslalii.

Mo?liwo?ci pracy po studiach

Logopeda mo?e pracowa? jako terapeuta wad wymowy w placówkach edukacyjnych, szko?ach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy o?rodkach szkolno-wychowawczych. Zdobycie wiedzy z zakresu foniatrii powala absolwentowi kierunku podj?? prac? jako trener emisji g?osu, którego zadaniem jest kszta?towanie w?a?ciwej dykcji i fonacji. Cz?sto jest to opieka nad osobami, które zawodowo pracuj? g?osem. Logopeda mo?e zajmowa? si? równie? seniorami z problemami wymowy, jak równie? osobami z afazj?, zespo?em Aspargera czy dyzarti?.

Logopedia dzieli si? na wiele subdyscyplin, które wynikaj? z problemów osób diagnozowanych. Mo?emy wyró?ni?: neurologopedi?, gdzie zaburzenia mowy wynikaj? z problemów neurologicznych; gerontologopedi?, wskazuj?c? na problemy komunikowania si? osób w podesz?ym wieku; tyflologopedi?, która zajmuje si? pacjentami z niepe?nosprawno?ci? wzrokow? czy surdologopedi?, gdzie terapia obejmuje osoby z problemami s?uchu.

Mo?liwo?ci pracy w ramach dziedziny, jak? jest logopedia, jest wiele, a wybór w?asnej specjalno?ci wi??e si? z naszymi predyspozycjami do pracy. Kszta?cenie podyplomowe daje w?a?ciwe przygotowanie do diagnozy i leczenia trudno?ci wymowy. Do podj?cia studiów wymagane jest przygotowanie pedagogiczne i opinia logopedy o braku zaburze? mowy i wad zgryzu.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *