Studia podyplomowe z logopedii ? przygotowanie do pracy z dzie�mi i nie tylko

Studia podyplomowe z logopedii ? przygotowanie do pracy z dziemi i nie tylko

Praca logopedy najczciej kojarzy si nam z nauk wymowy goski „r”, czyli ksztatowaniem poprawnej wymowy u dzieci. Jednake zakres pracy logopedy jest znacznie szerszy, dotyczy take pracy z dorosymi zmagajcymi si z rónymi chorobami takimi jak nowotwory czy afazje, które utrudniaj prawidowe mówienie. Studia podyplomowe w zakresie logopedii przygotowuj do pracy z osobami w rónym wieku, zmagajcymi si z rónymi problemami zwizanymi z wymow, emisj gosu czy te zaburzeniami procesów komunikowania si na skutek wypadków i chorób.

Jakie umiejtnoci s ksztatowane na studiach?

Podczas studiów podyplomowych studenci nabywaj wiedz teoretyczn, dotyczc powstawania wad i trudnoci w wymowie wraz z sposobami ich diagnozy i opracowywania indywidualnie dostosowanej do pacjenta terapii, wykorzystujcej najnowoczeniejsze metody pracy. Studia pozwalaj na zdobycie wiedzy odnonie norm rozwoju mowy, któr wykorzystuje si do wykrywania nieprawidowoci u diagnozowanego pacjenta.

Program studiów zosta opracowany tak, aby nauczy absolwentów profilaktyki logopedycznej, pracy z osobami dwujzycznymi i radzenia sobie z problemami zwizanymi z zaburzeniami artykulacyjnymi. Studenci zdobywaj niezbdn wiedz nie tylko z zakresu wad wymowy u dzieci, lecz poznaj take róne formy patologii mowy, które mog pojawia si take w dorosym yciu. Suy temu maj przedmioty odnonie podstaw surdologopedii, tyflologopedii czy diagnozy i terapii dyslalii.

Moliwoci pracy po studiach

Logopeda moe pracowa jako terapeuta wad wymowy w placówkach edukacyjnych, szkoach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy orodkach szkolno-wychowawczych. Zdobycie wiedzy z zakresu foniatrii powala absolwentowi kierunku podj prac jako trener emisji gosu, którego zadaniem jest ksztatowanie waciwej dykcji i fonacji. Czsto jest to opieka nad osobami, które zawodowo pracuj gosem. Logopeda moe zajmowa si równie seniorami z problemami wymowy, jak równie osobami z afazj, zespoem Aspargera czy dyzarti.

Logopedia dzieli si na wiele subdyscyplin, które wynikaj z problemów osób diagnozowanych. Moemy wyróni: neurologopedi, gdzie zaburzenia mowy wynikaj z problemów neurologicznych; gerontologopedi, wskazujc na problemy komunikowania si osób w podeszym wieku; tyflologopedi, która zajmuje si pacjentami z niepenosprawnoci wzrokow czy surdologopedi, gdzie terapia obejmuje osoby z problemami suchu.

Moliwoci pracy w ramach dziedziny, jak jest logopedia, jest wiele, a wybór wasnej specjalnoci wie si z naszymi predyspozycjami do pracy. Ksztacenie podyplomowe daje waciwe przygotowanie do diagnozy i leczenia trudnoci wymowy. Do podjcia studiów wymagane jest przygotowanie pedagogiczne i opinia logopedy o braku zaburze mowy i wad zgryzu.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *