Polskie muzea laureatami nagr??d Europa Nostra

Polskie muzea laureatami nagr??d Europa Nostra

Presti??owe nagrody przyznane zosta??y przez Komisj? Europejsk? dla dwóch polskich muzeów. Otrzyma??y je Kompleks Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu oraz Muzeum Pa??acu w Wilanowie. Nagrody dziedzictwa europejskiego Europa Nostra zostan? oficjalnie wr?czone na paryskiej gali w pa??dzierniku.

Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu otrzyma??a nagrod? Europa Nostra w kategorii “konserwacja”. Nagrod? t? otrzymuj? placówki w uznaniu za wybitne zas??ugi w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego. Kompleks Sztolnia Królowa Luiza - podziemna trasa turystyczna obejmuj?ca tak??e fragment wodny - jest cz???ci? Muzeum Górnictwa W?glowego w Zabrzu. Jest to jedyny tego typu kompleks edukacyjno-turystyczny w Europie i jeden z najwi?kszych istniej?cych do dzisiaj XIX-wiecznych kompleksów podziemnych. Jego trwaj?ca 10 lat rewitalizacja kosztowa??a 212 mln z??otych. Muzeum Górnictwa W?glowego w Zabrzu zdoby??o w tym roku oprócz Nagrody Dziedzictwa Europejskiego tak??e dwie nagrody w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku.

Z kolei Muzeum Pa??acu Króla Jana III w Wilanowie zosta??o uhonorowane nagrod? Europa Nostra w kategorii “edukacja”. Sta??o si? to za spraw? projektu “Miejsce przy królewskim stole”, które odby??o si? w 2018 roku. Tematyka projektu kr???y??a wokó?? dawnych zwyczajów jedzeniowych na dworach w??adców. Wzi???o w nim udzia?? ponad 5 tysi?cy osób - w programie by??y m.in. warsztaty kulinarne, wydarzenia plenerowe, konferencja naukowa oraz rekonstrukcja kulinarna, w ramach której próbowano odtworzy? dawne przepisy.

Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego przyznawane s? co roku przez Komisj? Europejsk? oraz stowarzyszenie Europa Nostra. W tym roku nades??ano 149 zg??osze??, wybrano 25 laureatów z 16 pa??stw. Nagroda specjalna przypad??a paryskim stra??akom, którzy gasili po??ar katedry Notre Dame w kwietniu - uda??o si? zachowa? struktur? budynku, cho? brano pod uwag? mo??liwo??? ca??kowitego zawalenia si? katedry.

Polskie muzea znalaz??y si? w tak presti??owym otoczeniu, jak m.in. Oratorium pa??acu Partal w Alhambrze w hiszpa??skiej Granadzie czy Portal Chwa??y w Santiago de Compostella.

 

 

fot. Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *