Nowoczesna edukacja a radio w szkole

Nowoczesna edukacja a radio w szkole

Nowoczesna szko??a z narz?dziami TIK

Narz?dzia technologii informacyjno-komunikacyjnych s? obecnie powszechnie dost?pne. Aplikacje, portale, gry edukacyjne online czy quizy internetowe nie tylko pomagaj? w przyswajaniu przez uczniów nowej wiedzy – sprawiaj? równie??, ??e proces nauki jest o wiele ciekawszy, ni?? to mia??o miejsce jeszcze 20 lat temu.

Mimo wielu zalet, jakie niesie ze sob? u??ywanie narz?dzi TIK w szkole, nie s? one u??ywane cz?sto. Wynika to z przyzwyczajenia nauczycieli do starego porz?dku, braku kreatywno??ci, czy uznawania metod nowoczesnej edukacji za niepotrzebne. A jednak dzieci ucz? si? szybciej, je??eli dan? wiedz? mog? wykorzysta? – mechanizm ten rozumiej? bardzo dobrze pracownicy placówek wczesnoszkolnych. Dzieci graj? w zabawy edukacyjne, konkuruj? mi?dzy sob? w quizach, wykonuj? eksperymenty i dbaj? o ro??liny w doniczkach. Par? lat pó??niej ni z tego, ni z owego, podej??cie do ich nauki zupe??nie si? zmienia. Dlaczego? Masowy system edukacji próbuje poradzi? sobie z du??ymi grupami i zapomina o ewolucyjnie wytworzonych potrzebach, dotycz?cych poznawania poprzez do??wiadczenie.

Istnieje jednak pozytywna strona medalu. Poza wykorzystywaniem bardziej zaawansowanych technologii informatycznych mo??na tak??e rozwija? potencja?? dzieci poprzez wspó??organizowanie z nimi programu radiowego w szkolnej rozg??o??ni.

Radio w nowoczesnej szkole

Szko??y posiadaj?ce radio cz?sto nie wykorzystuj? pe??nego potencja??u naukowo-spo??ecznego, który w nim drzemie. Dzieci co prawda kreuj? program przeznaczony dla uczniów w ka??dym wieku, ale rzadko obejmuje on kwestie inne ni?? szkolne lub piosenki.

Tymczasem praca w radiu nawet doros??ym wydaje si? intryguj?ca i ciekawa. Wiele osób chcia??oby spróbowa? swoich si?? w tego rodzaju dziennikarstwie – jednak dzieci motywuje si? do uzyskania posady redaktora naczelnego w rozg??o??ni radiowej, a pó??niej zapomina o ich istnieniu! Edukacja w Polsce mog??aby skorzysta? na rozwijaniu umiej?tno??ci mi?kkich dzi?ki radiu.

Trudna sztuka rozmowy

Du??o osób posiada problemy z wys??awianiem si?: mówi? niewyra??nie, za szybko lub za wolno, gubi? si? we w??asnym wywodzie. W dziennikarstwie radiowym jest to sytuacja patowa, dlatego argument ten mo??na wykorzysta? do pracy z dzie?mi nad ich sposobem wyra??ania si?, umiej?tno??ciami j?zykowymi (a wi?c j?zykiem polskim) czy retorycznymi.

Co wi?cej, mo??na zainicjowa? cykl rozmów z mniej lub bardziej znanymi lud??mi, który pomo??e dzieciom rozwin?? umiej?tno??? prowadzenia konwersacji. Równowaga mi?dzy s??uchaniem i mówieniem, stopniowe oswajanie si? z trem? i zawstydzeniem, budowanie relacji poprzez komunikacj? niewerbaln? – elementy te nie s? oczywiste dla nikogo w dzisiejszych czasach, zatem warto je zawrze? w ogólnym programie edukacyjnym.

Kszta??towanie empatii

Nie tylko rozmowy z ró??nymi lud??mi ucz? empatii – tak??e cykle reporterskie s? zapewniaj? sta??y jej rozwój. Nauczyciel wspomagaj?cy grup? m??odych dziennikarzy mo??e zaproponowa? prowadzenie przez nich programów reporterskich o ró??nej tematyce. Ka??dy ucze?? b?dzie móg?? zatem wybra? konkretn? dziedzin? i ruszy? na miasto w poszukiwaniu upragnionych informacji. To nauczy dzieci nie tylko ich zdobywania, ale równie?? sztuki interakcji mi?dzyludzkich.

Docelowe osi?gni?cie edukacyjne

Co, teoretycznie, stanowi najwa??niejszy cel ca??ego systemu szkolnictwa? Zmotywowanie m??odych ludzi do nauki. To oni stanowi? nasz? przysz??o??? i b?d? budowa? wraz z nami pa??stwo za par?na??cie lat. Warto zadba? o ich automotywacj? do zdobywania nowej wiedzy, rozwijania swoich umiej?tno??ci, a tak??e uczestniczenia w ??yciu spo??ecznym.

Dzi?ki rozg??o??ni radiowej w szkole dzieci zainteresuj? si? nauk? w okamgnieniu, poniewa?? radio kojarzy im si? z czym?? dla wielu ludzi nieosi?galnym. Ich ch?? poznawania ??wiata przy jej u??yciu i kreatywnym koordynatorze projektu mo??e wi?c zaowocowa? nie tylko rozwini?ciem konkretnych umiej?tno??ci, lecz równie?? wzbudzi? zapa?? do rozwoju na d??ugie lata. A to przyniesie benefity nie tylko im, lecz równie?? nam.

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *