E-learning - czy warto z niego korzysta�??

E-learning - czy warto z niego korzysta??

Platformy e-learningowe funkcjonuj? w Polsce od dawna, ale wci??? wielu nauczycieli nie jest przekonanych do wdra??ania nowoczesnych rozwi?za?? w ??ycie. Tymczasem e-learning mo??e by? ??wietnym wsparciem dla nauczyciela, u??atwiaj?cym jego prac? i jako??? nauczania. Jakie s? funkcje i zalety platformy e-learningowej? I dlaczego warto jej u??ywa??

E-learning - co to jest?

E-learning oznacza sposób nauczania przy pomocy technologii informatycznej, takiej jak Internet, program komputerowy czy aplikacja mobilna. W szkole e-learning mo??na wykorzystywa? jako wsparcie programu nauczania. Z jego pomoc? zlecimy uczniom zadanie domowe i w ??atwy sposób zweryfikujemy jego wykonanie, przygotujemy test do wykonania w klasie, do którego dost?p b?dzie otwarty dopiero o ustalonej godzinie, a tak??e skonsultujemy si? z uczniami po szkole. Bogactwo narz?dzi e-learningowych gotowych do u??ycia pozwala nam na przygotowanie idealnie dostosowanego do naszych potrzeb programu nauczania.

Jakie mo??liwo??ci oferuje nam e-learning?

  • stworzenie - dzi?ki elastycznym narz?dziom - platformy do nauki dostosowanej do wieku uczniów, ich zdolno??ci, nauczanego przedmiotu; mo??liwo??? projektowania w??asnych kursów

  • za???czanie materia??ów do nauki w formie elektronicznej - w ten sposób mamy pewno???, ??e uczniowie korzystaj? ze sprawdzonych ??róde??, napisanych w przejrzysty sposób. Mo??emy tak??e sami z nich skorzysta? w trakcie lekcji (materia??y graficzne, filmy, prezentacje)

  • stworzenie testów i ich zaplanowanie; mo??liwo??? przeprowadzenia testów po zaj?ciach, natychmiastowe wys??anie wyników do ucznia

  • zadawanie prac domowych i mo??liwo??? nadzorowania ich wykonania w czasie rzeczywistym, organizacja pracy grupowej po szkole

  • kontakt z uczniami poza zaj?ciami, mo??liwo??? skonsultowania ich problemów i otrzymania informacji zwrotnej na temat dostosowania oferty dydaktycznej do ich mo??liwo??ci.

Dlaczego warto wykorzystywa? e-learning jako narz?dzie nauki w szkole?

Platforma e-learningowa to nieocenione narz?dzie do wykorzystania w trakcie lekcji i po niej, zapewniaj?ca mo??liwo??? zaznajomienia uczniów z przygotowanymi materia??ami. Na bie???co mo??emy te?? monitorowa? ich post?py widoczne w systemie i znacznie lepiej identyfikowa? potencjalne problemy. E-learning to te?? ??wietny sposób wyrównywania szans w klasie. Naturalna jest sytuacja, ??e jedni uczniowie radz? sobie lepiej ni?? inni, dlatego nauczyciele zwykle kieruj? swoje wysi??ki dydaktyczne w stron? tzw. przeci?tnego ucznia. Przez to ci, którzy radz? sobie gorzej, nie nad???aj? z materia??em, a ci lepsi nudz? si?, powtarzaj?c kolejny raz co??, co ju?? dawno umiej?. E-learning pozwala na bardziej indywidualne podej??cie do ka??dego ucznia, a tak??e wprowadzenia kursów prostszych i bardziej zaawansowanych. E-learning jest wi?c fenomenalnym wsparciem dla nauczyciela i w wydatny sposób przyczynia si? do poprawy jako??ci kszta??cenia. No i najwa??niejsze - wi???e si? te?? z licznymi korzy??ciami dla ucznia.


 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *