Dyrektor jak policjant albo s�?dzia? Ministerstwo proponuje nowe rozwi�?zania

Dyrektor jak policjant albo s?dzia? Ministerstwo proponuje nowe rozwi?zania

Przest?pczo??? w szkole b?dzie zwalcza??a nie policja, a dyrektor placówki? Takie rozwi?zanie proponuje Ministerstwo Sprawiedliwo??ci. Ma to odci???y? s?dy rodzinne i usprawni? dzia??ania szkó?? wobec m??odocianych przest?pców. Projekt spotyka si? jednak z du??? krytyk?, tak??e w ??rodowiskach rz?dowych.

Na pocz?tku maja tego roku w warszawskim Wawrze k??ótnia dwóch uczniów sko??czy??a si? tragedi?: 15-letni Emil B. zamordowa?? 16-letniego Jakuba z pomoc? no??a my??liwskiego, którym zada?? dziewi?? ciosów w g??ow?, szyj? i klatk? piersiow?. Sprawca ju?? wcze??niej dopuszcza?? si? czynów karalnych.

Prawdopodobnie w odpowiedzi na to zdarzenie resort sprawiedliwo??ci postanowi?? zareagowa? propozycj? zmian, które nada??yby wi?ksze prerogatywy dyrektorom szkó??. Je??li wejd? w ??ycie, dyrektor nie b?dzie musia?? powiadamia? s??u??b w przypadku pope??nienia czynu zabronionego przez ucznia. Zamiast tego b?dzie móg?? sam zastosowa? “??rodki oddzia??ywania wychowawczego”, czyli na przyk??ad wyda? takiemu uczniowi pouczenie w formie pisemnej lub zobowi?za? go do odbycia prac na rzecz szko??y. Musi mie? jednak na to zgod? rodziców lub opiekunów, a zastosowanie ??rodków musi by? “wystarczaj?ce” (ten termin nie zosta?? jednak doprecyzowany).

Zdaniem resortu, takie rozwi?zanie usprawni walk? z przest?pczo??ci? w placówkach o??wiatowych oraz odci???y s?dy rodzinne. Do tej pory wiele czynów zabronionych uchodzi??o uczniom na sucho w trakcie interwencji rodziców. Ci bowiem przekonywali dyrektora, by nie wzywa?? s??u??b, obiecuj?c popraw? wychowanka. Dyrektor b?dzie wi?c teraz móg?? zastosowa? dodatkowe ??rodki, zamiast po prostu umarza? spraw?.

Krytycy takiego rozwi?zania twierdz?, ??e efekt b?dzie odwrotny do zamierzonego. Ich zdaniem dyrektorzy nie b?d? w ogóle zg??asza? spraw na policj? z obawy o dobre imi? szko??y, zamiast tego nadu??ywaj?c ??rodków oddzia??ywania wychowawczego. Nie jest te?? jasny katalog “??rodków oddzia??ywania wychowawczego”. Krytycznie o projekcie wypowiada??o si? m.in. Rz?dowe Centrum Legislacji oraz wiceminister spraw wewn?trznych Krzysztof Koz??owski.

 

Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *